Logo-Lizalau

Algemene voorwaarden

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Lizalau’

Gevestigd te Nunspeet (8071 TJ), Molenweg 49 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder de naam Lizalau, onder nr. 84165936 . Ons BTW nummer is NL0039.23.561.B98.  U kunt ons bereiken op telefoonnummer: +31 6 87 02 72 94 of door een e-mail te sturen aan info@lizalau.nl

‘U’

Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met LizaLau

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.

2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.

2.3 Lizalau is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

2.4 Onze productfoto’s worden niet bewerkt. De foto’s worden gemaakt in alle licht omstandigheden. Kleuren kunnen dus afwijken van de foto’s. Wij proberen uiteraard dit te voorkomen, en zo’n reeel mogelijk beeld te geven.

3. AANBIEDINGEN 

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.

3.2 Lizalau is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lizalau dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

4. WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Vooruitbetaling iDeal Lizalau kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door Lizalau een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim bent. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 In geval van niet tijdige betaling is Lizalau bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

4.4 Wanneer u kiest voor betaling via MasterCard, VISA, Maestro of V-PAY en u de gehele bestelling retourneert, zijn wij genoodzaakt een percentage van de gemaakte kosten in te houden. 

5. INCASSOKOSTEN

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Dit met een minimum van €50,00.

5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.

6. LEVERING

6.1 De door Lizalau opgegeven levertijd is maximaal 10 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Lizalau, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lizalau.

6.2 Lizalau behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Lizalau, moet u Lizalau vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 5)

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. GESCHILLEN

8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk, echter ten alle tijden binnen 3 dagen, contact met ons op, liefst per e-mail via: liesbeth@lizalau.nl Uiterlijk binnen 3 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

8.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

9. RETOURNEREN/RUILEN

9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 dagen de koopovereenkomst met Lizalau te ontbinden (het dient dus binnen 14 dagen bij ons binnen te zijn, zie punt 9.9) Het product dient ongebruikt te zijn.

9.2 Indien u een artikel wilt ruilen, bestel dan het gewenste artikel via de webshop en retourneer het eerder bestelde artikel zoals beschreven in punt 9.4.

9.3. De retourtermijn bij Lizalau is 14 dagen. De retour dient dus binnen deze termijn na ontvangst van het pakket bij ons binnen te zijn.

9.4  Indien u (een deel van) de bestelling wilt retourneren stuur dan uw pakket naar Lizalau, Molenweg 49 8071 TJ Nunspeet, dit adres staat ook op de pakbon. De kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening. U mag zelf kiezen met welke pakketdienst (PostNL, DPD, DHL etc.) u het pakket terug stuurt. Lizalau is niet aansprakelijk wanneer het pakket kwijt is, buiten de retourtermijn wordt afgeleverd of niet op het juiste adres is afgeleverd. Let op: retouren kunnen niet teruggestuurd worden naar ons winkeladres! Uiteraard kan het hier wel geruild worden.

LET OP! Zonder bijgevoegde pakbon (wat tevens dienst doet als retourbon) wordt uw retour NIET verwerkt.

LET OP! Je kunt je pakket niet zonder zelf aangeschaft pakketlabel afgeven bij een DPD punt, maar moet daarvoor zelf een label kopen en af (laten) drukken. 

9.5 Lizalau eist een zorgvuldige behandeling van haar producten in het geval deze worden geretourneerd.  De artikelen dienen op dezelfde wijze te worden verpakt en teruggezonden als de klant deze heeft ontvangen. Zij behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd, niet meer kan of tegen gereduceerde prijs moet worden verkocht.

9.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Lizalau schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Lizalau u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail of whatsapp) in kennis stellen.

9.7 In het geval dat u de bestelling retourneert houden wij de verzendkosten in, heeft uw order een bestelwaarde boven de €100, dan houden wij €2,95 extra verzendkosten in van het terug te storten bedrag, omdat wij de bestelling verzekerd hebben toegestuurd. Het verschuldigde orderbedrag zal per omgaande (we doen ons best met 1 werkdag, maar kan uitlopen tot 14 dagen) worden teruggestort op uw rekening op de wijze waarop u uw order hebt betaald. 

9.8 Retour gestuurde pakjes zonder pakbon/retourbon kunnen NIET verwerkt worden. Briefjes met gegevens kunnen dit niet vervangen. Heeft u uw bestelling retour gezonden zonder pakbon dan kunt u binnen deze binnen de retourtermijn (per mail) toesturen, zodat het retour verwerkt kan worden. Komt deze buiten de retourtermijn binnen dan gelden de regels zoals hieronder bij punt 9 beschreven.

9.9 Wanneer een pakket na de bij punt 9.3 genoemde 14 dagen bij ons binnen komt kan het niet meer verwerkt worden, u kunt het pakket binnen 10 werkdagen bij ons af halen of de verzendkosten naar ons rekeningnummer overmaken zodat wij het pakket naar u terug kunnen sturen. Onze gegevens als volgt: NL50ABNA0420777318 tnv LizaLau. Wij nemen dus geen retouren aan die buiten de retourtermijn bij ons binnen komen.

9.10 Artikelen die gekocht zijn in onze winkel kunnen binnen 8 dagen geruild worden. We geven geen geld terug maar schrijven een tegoedbon uit. Deze tegoedbon is eenmalig te besteden op een volgende aankoop. Een aankoop die betaald is met een tegoedbon kan niet opnieuw geretourneerd/teruggebracht worden. Een tegoedbon van de winkel kan niet online worden gebruikt. 

10. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

10.1 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten binnen 24 uur door u worden gemeld aan Lizalau via liesbeth@lizalau.nl. Stuurt u een defect artikel terug zonder vooraf melding te maken, dan is Lizalau niet aansprakelijk voor de door u gemaakte (verzend)kosten. 

10.3 Zodra het kledingstuk gewassen of gedragen is, is Lizalau niet aansprakelijk voor defecten. 

 

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Lizalau garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

11.2 Wanneer na het leveren van het product een fabrieksfout wordt vastgesteld, moet dit binnen 24 uur gemeld worden via liesbeth@lizalau.nl.

11.3 Lizalau is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lizalau. Lizalau is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

11.4 Indien Lizalau, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage (denk hierbij aan pluizende artikelen) als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Lizalau of de fabrikant zijn verricht; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. Zodra het kledingstuk gedragen is, is Lizalau niet aansprakelijk voor defecten. 

11.6 De Koper is gehouden Lizalau te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Lizalau mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Lizalau te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Lizalau zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

11.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

11.8 Lizalau geeft geen garantie op (rits)sluitingen. Bij het verzenden van artikelen worden alle ritssluitingen gecontroleerd. Wanneer door u toedoen een ritssluiting defect is, kunnen wij dit niet vergoeden. 

12. KORTINGSBONNEN EN CADEAUBONNEN
12.1 Tegoedbonnen zijn 6 maanden geldig, tenzij anders vermeld. 
12.2 Tegoedbonnen zijn niet verzilverbaar. 
12.3 Tegoedbonnen zijn éénmalig te besteden. Heb je een aankoop gedaan met een tegoedbon dan kan deze bestelling niet retour. 
 
13. COPYRIGHT

13.1 Op de gemaakte foto’s van Lizalau zit auteursrecht. Lizalau blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s, mits hier andere afspraken over gemaakt zijn. Deze foto’s mogen niet door derden gebruikt worden, mits uitdrukkelijke toestemming van Lizalau.

Shopping cart

0
Er bevinden op dit moment geen artikelen in winkelmand. U kunt meteen beginnen met bestellen.
X